true G Both true 1 August 2015 31 July 2016 31 July 2016 true false 09145885 true iso4217:GBP iso4217:EUR iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure xbrli:pure 09145885 2015-07-31 09145885 2016-07-31 09145885 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:RestatedAmount 2015-07-31 09145885 uk-gaap:RestatedAmount 2016-07-31 09145885 uk-gaap:NetGoodwill 2015-07-31 09145885 uk-gaap:NetGoodwill 2016-07-31 09145885 uk-gaap:NetGoodwill 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-07-31 09145885 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2016-07-31 09145885 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-07-31 09145885 uk-gaap:DevelopmentCosts 2016-07-31 09145885 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-07-31 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2016-07-31 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-07-31 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2016-07-31 09145885 uk-gaap:PlantMachinery 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:PlantMachinery 2015-07-31 09145885 uk-gaap:PlantMachinery 2016-07-31 09145885 uk-gaap:Vehicles 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:Vehicles 2015-07-31 09145885 uk-gaap:Vehicles 2016-07-31 09145885 uk-gaap:FixturesFittings 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:FixturesFittings 2015-07-31 09145885 uk-gaap:FixturesFittings 2016-07-31 09145885 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-07-31 09145885 uk-gaap:ComputerEquipment 2016-07-31 09145885 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-07-31 09145885 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2016-07-31 09145885 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-07-31 09145885 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2016-07-31 09145885 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-07-31 09145885 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2016-07-31 09145885 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-07-31 09145885 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2016-07-31 09145885 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-07-31 09145885 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2016-07-31 09145885 uk-gaap:OtherProvisions 2015-07-31 09145885 uk-gaap:OtherProvisions 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:OtherProvisions 2016-07-31 09145885 uk-gaap:WithinOneYear 2015-07-31 09145885 uk-gaap:WithinOneYear 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:WithinOneYear 2016-07-31 09145885 uk-gaap:AfterOneYear 2015-07-31 09145885 uk-gaap:AfterOneYear 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:AfterOneYear 2016-07-31 09145885 uk-bus:AllOrdinaryShares 2016-07-31 09145885 uk-bus:AllOrdinaryShares 2015-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2016-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2016-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2016-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2016-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2016-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass1 2016-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass2 2016-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass3 2016-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass4 2016-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass5 2016-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:CompanySecretary 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:RegisteredOffice 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2016-07-31 09145885 uk-bus:MainBusiness 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:EntityBankers 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:HighestPaidDirector 2016-07-31 09145885 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:AllEntityOfficers 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-07-31 09145885 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:InvestmentProperties 2016-07-31 09145885 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-07-31 09145885 uk-gaap:IntellectualProperty 2016-07-31 09145885 uk-countries:UnitedKingdom 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-countries:Europe 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-countries:NorthAmerica 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-countries:SouthAmerica 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-countries:Asia 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:AllSubsidiaries 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-gaap:AllAssociates 2015-08-01 2016-07-31 09145885 dpl-gaap:CostSales 2015-07-31 09145885 dpl-gaap:CostSales 2016-07-31 09145885 dpl-gaap:CostSales 2015-08-01 2016-07-31 09145885 dpl-gaap:DistributionCosts 2015-08-01 2016-07-31 09145885 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:Director1 2015-08-01 2016-07-31 09145885 uk-bus:Director1 2016-07-31 09145885 2014-07-23 09145885 2015-07-31 09145885 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:RestatedAmount 2014-07-23 09145885 uk-gaap:RestatedAmount 2015-07-31 09145885 uk-gaap:NetGoodwill 2014-07-23 09145885 uk-gaap:NetGoodwill 2015-07-31 09145885 uk-gaap:NetGoodwill 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-07-23 09145885 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-07-31 09145885 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-07-23 09145885 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-07-31 09145885 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-07-23 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-07-31 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-07-23 09145885 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-07-31 09145885 uk-gaap:PlantMachinery 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:PlantMachinery 2014-07-23 09145885 uk-gaap:PlantMachinery 2015-07-31 09145885 uk-gaap:Vehicles 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:Vehicles 2014-07-23 09145885 uk-gaap:Vehicles 2015-07-31 09145885 uk-gaap:FixturesFittings 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:FixturesFittings 2014-07-23 09145885 uk-gaap:FixturesFittings 2015-07-31 09145885 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-07-23 09145885 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-07-31 09145885 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-07-23 09145885 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-07-31 09145885 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-07-23 09145885 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-07-31 09145885 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-07-23 09145885 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-07-31 09145885 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-07-23 09145885 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-07-31 09145885 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-07-23 09145885 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-07-31 09145885 uk-gaap:OtherProvisions 2014-07-23 09145885 uk-gaap:OtherProvisions 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:OtherProvisions 2015-07-31 09145885 uk-gaap:WithinOneYear 2014-07-23 09145885 uk-gaap:WithinOneYear 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:WithinOneYear 2015-07-31 09145885 uk-gaap:AfterOneYear 2014-07-23 09145885 uk-gaap:AfterOneYear 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:AfterOneYear 2015-07-31 09145885 uk-bus:AllOrdinaryShares 2015-07-31 09145885 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-07-23 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:CompanySecretary 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:RegisteredOffice 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-07-31 09145885 uk-bus:MainBusiness 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:EntityBankers 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-07-31 09145885 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:AllEntityOfficers 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-07-23 09145885 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-07-31 09145885 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-07-23 09145885 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-07-31 09145885 uk-countries:UnitedKingdom 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-countries:Europe 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-countries:NorthAmerica 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-countries:SouthAmerica 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-countries:Asia 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:AllSubsidiaries 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-gaap:AllAssociates 2014-07-24 2015-07-31 09145885 dpl-gaap:CostSales 2014-07-23 09145885 dpl-gaap:CostSales 2015-07-31 09145885 dpl-gaap:CostSales 2014-07-24 2015-07-31 09145885 dpl-gaap:DistributionCosts 2014-07-24 2015-07-31 09145885 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:Director1 2014-07-24 2015-07-31 09145885 uk-bus:Director1 2015-07-31
Registered number: 09145885
Inspired Freedom Ltd
Abbreviated accounts
For The Year Ended 31 July 2016
Abbreviated Balance Sheet
31 July 2016 Period to 31 July 2015
Notes £ £ £ £
CURRENT ASSETS
Debtors 15 34
Cash at bank and in hand 639 200
654 234
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year (3,050 ) (3,643 )
NET CURRENT ASSETS (LIABILITIES) (2,396 ) (3,409 )
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES (2,396 ) (3,409 )
NET ASSETS (2,396 ) (3,409 )
CAPITAL AND RESERVES
Called up share capital 2 1 1
Profit and Loss Account (2,397 ) (3,410 )
SHAREHOLDERS' FUNDS (2,396 ) (3,409 )
For the year ending 31 July 2016 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
Director's responsibilities
  • The member has not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
  • The director acknowledges his responsibilities for complying with the requirements of the Act with respect to accounting records and the preparation of accounts.
  • These abbreviated accounts have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies' regime and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective 2015).
On behalf of the board
Mr Gabriel Both
26 April 2017
Notes to the Abbreviated Accounts
1. Accounting Policies
1.1. Basis of Preparation of Financial Statements
The financial statements are prepared under the historical cost convention and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective January 2015).
1.2. Turnover
Turnover comprises the invoiced value of goods and services supplied by the company, net of Value Added Tax and trade discounts.
2. Share Capital
Value Number 31 July 2016 Period to 31 July 2015
Allotted, called up and fully paid £ £ £
Ordinary shares 0.010 100 1 1
3. Ultimate Controlling Party
The company's ultimate controlling party is G Both by virtue of his ownership of 100% of the issued share capital in the company.
Page 1